Правила за ползване

Добре дошли на сайта на Активна историческа карта – spatium.bg

Преди всичко, благодарим Ви, че използвате нашата база данни, за да се учите и информирате! Активна историческа карта със сайт spatium.bg (за краткост наричана „КАРТАТА”) е предназначена за ползване от широк кръг ползватели, сред които сте и Вие.

Какво е Активна историческа карта?

    Активна историческа карта представлява пространствено-времева база данни, която комбинира карти с текстова и аудио-визуална информация. По-детайлно - базата данни съдържа и графични файлове, видеоклипове, аудиофайлове, снимки, интерактивни функции, софтуер, сканирани печатни материали (чието авторство е на трети лица) и други материали.

    Картата Ви дава възможност да търсите историческа и географска информация, да проследявате нейните териториални и времеви проявления.

Чия е Активна историческа карта?

     Юридическото лице, което е собственик, което изгражда и поддържа Активна историческа карта със сайт spatium.bg, което събира, организира и структурира информация на сайта, и изработва картите, е Фондация в обществена полза Активна историческа карта, ЕИК 177087450.

Разрешения и ограничения при използването на Картата

     І. Картата има образователно предназначение и е създадена за безплатно ползване от училища и университети, библиотеки и читалища, научни институти, ученици и студенти, учители и преподаватели, научни работници, както и физически лица, които я ползват за своя лична, нетърговска употреба.

     ІІ. Можете да използвате Картата, каквато е достъпна на сайт – spatium.bg, при условие, че спазвате тези правила и предвиденото в секция Авторско право и секция Лични данни. Може да разглеждате, четете, гледате видеоматериалите, сваляте сканираните печатни материали за образователни нужди или за своя лична, нетърговска употреба.

     ІІІ. В случай, че искате да използвате Картата и информацията качена на сайта за цели различни от упоменатите в предходните две точки, моля да се свържете с нас, за да преценим дали е възможно и при какви условия може да стане.

     ІV. При употребата на Картата не се разрешава да:

1. използвате Картата, освен за целите, по начините и в съответствие с принципите предвидени в точки І и ІІ по-горе;

2. манипулирате информацията, копирате, възпроизвеждате, изтегляте, разпространявате, продавате, предавате, излъчвате, показвате, променяте, изменяте или по друг начин да използвате която и да е част от Картата или софтуера й, освен за целите и по начините предвидени в точки I и II по-горе, и освен ако сте получили предварителното писмено разрешение от фондация Активна историческа карта и/или от притежателя на съответните права;

3. изключвате, блокирате, възпрепятствате или ограничавате използването на Картата и сайта й;

4. осъществявате достъп до Картата чрез автоматизирани средства, като програми за извличане на данни, роботи, ботнет мрежи и други.

5. използвате Картата за разпространяване на непоискано или нежелано рекламно или търговско съдържание или други непоискани или масови апели (спам);

6. злоупотребявате с подаването на жалби, сигнализиране при грешки на сайта, оспорване или обжалване, включително чрез изпращането на неоснователна, злонамерена или несериозна информация;

7. извършвате обратно инженерство или да правите опити за извличане на изходния код на софтуера на Картата и сайта й.

     V. За използване на Картата не е необходима регистрация или инсталиране на софтуер.

     VІ. Всяко право, което не Ви е предоставено изрично с тези Правила, остава право на фондация Активна историческа карта или на съответните притежатели на права. Използването на Картата не води до придобиване за Вас на права върху интелектуалната собственост на Картата.

     VІІ. Картата съдържа електронни препратки към уебсайтове и онлайн услуги на трети лица, които не са собственост или не се контролират от фондация Активна историческа карта. Фондация Активна историческа карта не контролира и не поема отговорност за такива уебсайтове, онлайн услуги и тяхното съдържание.

     VІІІ. При използването на Картата следва да имате предвид и да се съобразявате, както с тези Правила за ползване, така и с предвиденото в секция Авторско право и секция Лични данни. Моля да ги прочетете. Ако не приемате, която и да е част от тях, не може да използвате Картата.

     ІХ. Няма възрастово ограничение при използването на Картата. Ние се стремим съдържанието й да е подходящо и разбираемо за всички възрасти.

Промени в Картата

Фондация Активна историческа карта постоянно променя и подобрява Картата. Стремим се промените винаги да подобряват и балансират Картата, както информационно, така и визуално и функционално.

Приложимо право

Всички въпроси, касаещи правата и задълженията на потребителите, авторското право, защитата на личните данни, прилагането на настоящите правила, споровете между потребители и Картата, се разрешават чрез преговори и взаимни отстъпки, а при невъзможност - от компетентния български съд.